Kardiyovasküler Akademi Kongresi - (Eylül 2017)

21 Eylül 2017 Perşembe / Salon A
Nöroloji ve Kardiyolojinin İç İçe Geçtiği Durumlar: Nöro-Kardiyoloji
4-5 gündür yemek yemeyen demans hastasına troponin bakmasaydık iyiydi!  
Dr. Erkan Alpaslan
Sağım tutmuyor, solum ağrıyor: Sağım SVO, solum NSTEMI SVO ve NSTEMI birlikteliğinde 
Dr. Berkay Ekici
Bir terslik var: Keselim mi başlayalım mı? 
Dr. Mert Koray Özcan
SVO hastasında aranan adam kardiyolog: SVO’da kardiyolojik araştırmanın derinliği  
Dr. Fulya Avcı Demir
Uydu Sempozyumu
Beynin Korunmasında Özgür Düşünce 
Dr. Ertuğrul Okuyan, Dr. Ahmet Taha Alper
Uydu Sempozyumu
2017 Kılavuzları ile OAP Tedavisinde Neler Değişti? 
Dr. Ertuğrul Okuyan
Özel Oturum
Kateter Laboratuvarında Invaziv & Görüntülemeci El Ele 
Dr. Mehmet ÖZKAN
22 Eylül 2017 Cuma / Salon A
Pratiğimizi değiştirdi mi?
KY tedavisinde herşey A(Y/R)NI mi kaldı?  
Dr. Hamza Duygu
Dislipidemide yükselen yıldız: Nonstatin tedaviler  
Dr. Ferit Onur Mutluer
ASA primer korunmada tarih mi oldu? Peki ya diyabetiklerde? 
Dr. Ece Yurtseven
Bu kadarına DES artık: BVS’lerin endikasyonları genişledi mi?  
Dr. Mustafa Karabacak
Uydu Sempozyumu
Klinik Kanıtlardan Güncel Pratiğe İskemik Kalp Hastalığı Tedavisi 
Dr. Enver Atalar
Klinik Kanıtlardan Güncel Pratiğe: Angina Pektoris ve Kalp Klinik Kanıtlardan Güncel Pratiğe: Angina Pektoris ve Kalp Yetersizliği 
Dr. Mehdi Zoghi
Kardiyovasküler Hastalıklar ve Günlük Yaşam
Seyahat ve araç kullanımı  
Dr. Hazel Üzel
Çürük raporu (Asker, sporcu)  
Dr. Ömer Faruk Baycan
Cinsel hayat: Kalp hastası arkadaşa küçük mavi hap  
Dr. Serdar Fidan
İşe başlama 
Dr. Tarık Kıvrak
Uydu Sempozyumu
XANTUS 
Dr İpek Türkoğlu
AF bulunan hastalarda multimorbidite ve polifarmasi 
Dr. Özlem Arıcan Özlük
Ventriküler Aritmilerde Sık Sorulan Sorular
1. Ventriküler ekstrasistoller : Ne zaman ve nasıl tedavi edilmeli? 
Dr. Ata Kırılmaz
ICD Şokları  
Dr. Emin Evren Özcan
Hekimlik Zor Zanaat
Gebelik ve laktasyon döneminde hipertansiyon tedavisi  
Dr. Erkan Alpaslan
Anemi tedavisinde: Oral / IV demir, ERT tx? 
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Preop değerlendirmede 
Dr. Özcan Vuran
Kardiyorenal sendrom: KKY + KBY  
Dr. Sabahattin Gündüz
Uydu Sempozyumu
Stabil Koroner Arter Hastalığı 
Dr. Ömer Kozan
Stabil Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım 
Dr. Cem Barçın
Kardiyoloğun Yetersiz Kaldığı Durumlar
Sağ kalp yetmezliği ve triküspit yetmezliği: Yeterli önemi vermiyor muyuz?  
Dr. Ebru Özpelit
Mitral yetmezlik: Gri noktalar  
Dr. Seda Kürklü
Paravalvüler kaçak: Hangi hastaya perkütan girişim?  
Dr. Faruk Aktürk
Periferik arter hastalığı: Kritik ekstremite iskemisi (CLI)  
Dr. Refik Emre Altekin
Uydu Sempozyumu
YOAK’lar: Edoksabana yer var mı?  
Dr. Sadi GÜLEÇ
Edoksaban ve ENGAGE Çalışması 
Dr.Fatih Sinan Ertaş
Günün Özeti
KazanMac Bilgi Yarışması Sonucu 
Dr. Aylin Yıldırır
21 Eylül 2017 Perşembe / Salon B
Sözlü Bildiriler Oturumu-1
Obstrüktif Uyku Apne Şiddeti ile QRS Süresi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 
Obstüktif Uyku Apnesi Sendromu Azalmış Pulmoner Arter Elastikiyeti ve Sağ Ventrikül Disfonksiyonu ile ilişkilidir  
Sıçanlarda Doksorubisinin Tetiklediği Kardiyotoksisite Varlığında Nebivolol ve Atorvastatinin Elektrokardiyografik Parametrelere Etkileri  
Sentetik Kanabinoid Olan Bonzai Kullanımının Klinik Sonuçları  
Hava embolisi  
Tedavi Edilmiş KOAH’lı Hastaların, KOAH Olmayan Hastalara Göre; Koroner Baypas Greftleme Operasyonu Sonrası Akciğer Problemlerin Araştırılması  
Artan Soluble Suppression of Tumorigenicity 2 (sST2) Düzeyleri Ayaktan Takip Edilen Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Kötü Fonksiyonel Kapasite Ile Ilişkilidir  
Sistemik Hipertensiyon Hastalarında Sol Atrium Hacim Değişikliği İle Endoteliyal Disfonsiyon Arasındaki İlişki  
Sözlü Bildiriler Oturumu-2
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizliği hastalarının karşılaştırılması: JOURNEY-HF çalışması subgrup analizi  
Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlıklı gönüllü bireylerde yapılan normal ekokardiyografik verilerin saptanması çalışması sonuçları (EKO-TR)  
Kalp Yetersizliği Hastalarında Uzun Süreli Hastane Yatışının Öngördürücüleri  
Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Anjiyotensin-II Tip-1 Reseptör Gen Polimorfizmi İle Nabız Basıncı Arasındaki İlişki 
21 Eylül 2017 Perşembe / Salon D
KURS
Kardiyologlar için ileri EKG Kursu 
Dr. Barış İlerigelen
EKG Örnekleri 
Dr. Osman Akın Serdar
22 Eylül 2017 Cuma / Salon B
Sözlü Bildiriler Oturumu-3
Akut Miyokard İnfarktüsünün Ayırıcı Tanısında: Tako-tsubo Kardiyomiyopatisi  
Kalp Transplantasyonunda Onsekiz Yıllık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi  
SYNTAX skor II’nin Perkutan Koroner Girişim İle Tedavi Edilen ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Hastane İçi ve Uzun Dönem Prognostik Değeri, Syntax ve Klinik Syntax Skoru İle Karşılaştırılması  
Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüslü Hastalarda, Syntax II Skorunun, Kardiyak Rüptüre Etkisi ve Uzun Dönem Takip Sonuçları  
Radiosefalik Fistül Darlığının Endovasküler Tedavisi  
Sözlü Bildiriler Oturumu-4
Koroner Arter Bypass Greftleme Sonrası Görülen Anjinanın Nadir Bir Sebebi; Sol Internal Mammarian Arterden Pulmoner Artere Fistül Ve Transkatater Koil Embolizasyonu Ile Tedavisi  
ROCKET AF ve XANTUS Çalışmalarında Rivaroksaban ile Tedavi Edilen Non-Valvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalardan Oluşan Benzer Popülasyonlarda Gerçek Yaşam ve Randomize Klinik Çalışma Sonuçlarının Karşılaştırılması  
Valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda günlük tek doz ve çift doz yeni oral antikoagulan ilaç uyumunun kanama komplikasyonları üzerine etkisi: NOAC-TR alt grup çalışması  
Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalarin yaş gruplarina göre kardiyovasküler risk algisi: CV SCORE-TR çalişmasinin alt grup analizi  
Sözlü Bildiriler Oturumu-5
TAVI Sonrası Gelişen Kapak Migrasyonu ve Akut Tedavisi  
Takotsubo kardiyomyopatinin nadir iki nedeninin birlikteliği; Hiponatremi ve nöbet sonrası gelişen Takotsubo kardiyomyopatili bir vaka  
Sağ Atriyuma Düşen Büyük ASD Kapama Cihazının Geri Alınması  
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA BAKIM YÖNETİMİ- I
Akut Koroner Sendromlar ve Kanıt Temelli Bakım 
Dr. Handan Sezgin
Kalp Yetersizliği ve Kanıt Temelli Bakım 
Dr. Zeynep Özer
Hipertansiyon ve Kanıt Temelli Bakım 
Dr. Emine Karaman
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA BAKIM YÖNETİMİ- II
CABG öncesi ve sonrası Kanıt temelli Bakım 
Dr. Fatma Demir Korkmaz
Hemşirelikte yeni bir alan: Perfüzyon Hemşireliği 
Dr. İlknur Çalışkan
Kalp Transplantasyonunda Kanıt temelli Bakım 
Dr. Fatma Demir Korkmaz
23 Eylül 2017 Cumartesi / Salon A
Tamam mı, Devam mı?
DAPT süresini hala öğrenemedik 
Dr. Erdal Gursul
Sol atriyal apandiksi hala kapatmaya devam edelim mi? 
Dr. Özgür Kırbaş
Geniş QRS taşikardide amiodarona tamam da, neye devam? 
Dr. Buğra Özkan
Alkol Septal Ablasyonu yapmaya devam edelim mi? 
Dr. Ahmet Oğuz Baktır
Uydu Sempozyumu
DOAK’larla İnme Profilaksisinde Versiyon 3.0 
Adım Adım Primer PKG
Adım Adım Primer Perkütan Koroner Girişim  
Dr. Nermin Bayar
Predilatasyon hangi durumda/nasıl?, Stent boyutlarına nasıl karar vermeli? 
Dr. Nezihi Barış
Predilatasyon hangi durumda/nasıl?, Stent boyutlarına nasıl karar vermeli? 
, Dr. Süha Çetin
Direkt stent hangi durumda, Aspirasyon hangi durumda /nasıl? 
Dr. Nihan Kahya Eren
Direkt stent hangi durumda, Aspirasyon hangi durumda /nasıl? 
Dr. Barış Kılıçaslan
Postdilatasyon yapalım mı, Stent koymadan bırakabilir miyiz? 
Dr. Levent Şahiner
Postdilatasyon yapalım mı, Stent koymadan bırakabilir miyiz? 
Dr. Serdar Biçeroğlu
Uydu Sempozyumu
PARADIGM-HF’ten Kliniğe: ARNI ve Olgularla Kalp Yetersizliği 
Dr. Tuğba Kemaloğlu Öz
PARADIGM-HF’ten Kliniğe: ARNI ve Olgularla Kalp Yetersizliği 
Dr. Ebru Özpelit
Yeni Diyabet İlaçları Çıktı: Eyvah Hiçbirini Bilmiyorum
Yeni Diyabet İlaçları Çıktı: Eyvah Hiçbirini Bilmiyorum 
Dr. Barış Akıncı
Hekime Sık Sorulan Sorular
Hocam gaplıcaya gidebilir miyim? Spor salonuna yazılsam mı? 
Dr. Hülya Cebe
D-vitaminime bir baksak mı? Kalsiyum işe yarar mı? 
Dr. Esra Kaya
Kalpten gider miyim: Asemptomatik ve aile öyküsü olan hastalarda ne zaman taramaya başlamalıyım, nasıl tarama yapmalıyım? 
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz
Oruç tutabilir miyim? Hacca gidebilir miyim? 
Dr. Taner Şen
Uydu Sempozyumu
Hiperkolesterolemi Tedavisinde Yeni Çağ 
Dr. Sabahattin Gündüz
EF %40 Olan Noniskemik Dilate KMP'li Hastada Dal Bloklu SVT ile Uyumlu Geniş QRS Taşikardi
VT kabul eder, ICD takarım: VT / SVT ayrım kriterleri güvenilir mi, önemli olan klinik mi? 
Dr. Veysel Özgür Barış
Noniskemik dilate KMP olduğu için medikal takip ederim: ICD implantasyonu için iskemik, noniskemik ayrımı ne kadar önemli? 
Dr. Yalçın Velibey
Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) yaparım: KMP değerlendirmesinde EFÇ'nin yeri nedir? 
Dr. Farid Aliyev
Takmışken iyisini takarım 
Dr. Kutay Vurgun
Uydu Sempozyumu
Değişen ve klasikleşen tedavi yaklaşımları: ‘‘5 soru 1 vaka’’ 
Dr. Mehmet Özkan
Günün Özeti ( Yurtdışı Kongre Ödüllü )
Soru Cevap 
Akılcı İlaç Oturumu
Akılcı İlaç Oturumu 
Dr. Yücel Balbay
23 Eylül 2017 Cumartesi / Salon B
KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR VE YÖNETİMİ
İnotropik, vazoaktif İlaç İnfüzyonlar, Diüretikler 
Öğr. Gör. Selda Bal
Antiagregan-Antikoagülanlar 
Dr Gülten Sucu Dağ
Trombolitikler  
Dr. İlknur Çalışkan
KARDİYOVASKÜLER HASTALIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Kardiyovasküler Hastalıklarda İntegratif Yöntemler 
Dr. Yasemin Yıldırım
Kardiyovasküler Bakımda İnovasyon 
Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Kardiyovasküler Hastalıklarda Palyatif Bakım 
Dr. Yasemin Yıldırım
24 Eylül 2017 Pazar / Salon A
Biz Ne Diyoruz, Onlar Ne Diyor: 2017 Yılında Ulusal Klinik Çalışmalarımız, ACC ve ESC
EKO - TR 
Dr. Özgen Şafak
EROS -TR 
Dr. Barış Düzel
ACC ve ESC 2017 toplantılarındaki önemli noktalar 
Dr. Oktay Ergene
CV score - TR 
Dr. Lale Asarcıklı
Pratik Hayatta Hangi metod, hangi ilaç ve hangi tedavi yöntemi daha çok tercih ediliyor? Kardiyovasküler Araştırma Grubunun Anket Sonuçları) 
Dr. Erkan Baysal
Pratik Hayatta Hangi metod, hangi ilaç ve hangi tedavi yöntemi daha çok tercih ediliyor? Kardiyovasküler Araştırma Grubunun Anket Sonuçları) 
Dr. Mehdi Zoghi
Kardiyolojide Az Bilinen İT’ler
Perikard-İT- 
Dr. Elif İlkay Yüce
Miyokard-İT- 
Dr. Ali Hikmet Kırdök
Vaskül-İT 
Dr. Ahmet Huyut
f-İT-oterapi 
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Tüm Yönleriyle Koroner Anatomi ve Fizyoloji: Bildiğimizi Sandığımız Alan
FFR, iFR, CFR, iMR 
Dr. Emre Demir
MRG, fonksiyonel MRG 
Dr. Umut Kocabaş
MRG, fonksiyonel MRG 
Dr. Volkan Emren
iVUS-OCT 
Dr. Veysel Oktay
BT, PET BT 
Dr. Emre Özpelit
BT, PET BT 
Dr. Sezen Bağlan Uzunget
Kapanış Töreni
Soru Cevap 
24 Eylül 2017 Pazar / Salon B
Klinik çalışmalarda özel konular
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.