Yapısal Kalp Hastalıkları & Koroner Fizyoloji Sempozyumu (Mart 2018)

2 Mart 2018 Cuma
1. OTURUM TAVİ
TAVİ NASIL YAPALIM 
Dr. Barış Ökçün
TAVİ komplikasyonlarını nasıl çözelim  
Dr. Doç.Dr.Erdem ÖZEL
TAVİ: Kime yapalım 
Dr.Ertuğrul Okuyan
TAVI işleminin en önemli aşaması: Görüntüleme 
Dr. Özlem Arıcan Özlük
2. OTURUM PERIFERIK DAMAR HASTALIĞI
Periferik Damar Hastalıkları SFA STRATEJİSİ  
Dr. Ahmet Taştan
Periferik Damar Hastalıkları Aorto-İliak Stratejisi 
Dr. Cemil Zencir
Periferik Damar Hastalığı Yeni kılavuzdan ne öğrendik ? 
Dr. Ertan Vuruşkan
Periferik Damar Hastalığı Diz altı Stratejisi  
Dr. Ömer Şenarslan
3. OTURUM KORONER FİZYOLOJİ
Koroner darlığın hemodinamik potansiyelini değerlendirmede nonhiperemikindeksler yeterli mi? 
Prof. Dr. Aylin Yıldırır
Akut koroner sendromda koroner arter darlıklarının iskemik potansiyelini nasıl değerlendirelim? Hangi indeks, hangi zamanlama ile? 
Dr. Fatih Sinan ERTAŞ
Koroner arter hastalığının epikardiyal ve mikrovaskuler komponentlerine hemodinamik açıdan bütüncül yaklaşım: FFR – CFR diskordansı? 
Dr. Murat Sezer
Non Obstruktif Koroner Arter Hastalığında (INOCA) İskemiyi Nasıl Araştıralım ? 
Dr. Uğur Önsel Türk
SYNTAX II Verileri Işığında Çok Damar Hastalığında Koroner Fizyolojinin Rolü  
Dr. Veysel Özgür Barış
4. OTURUM ATRIAL FIBRILASYON
Ablasyon kime? 
Dr. Emin Evren Özcan
Tanı: Kim AF? 
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
5. OTURUM KORONER GÖRÜNTÜLEME
Ana koroner arter hastalığı girişim stratejisi 
Dr. Ilgın Karaca
Bifurkasyon teknikleri 
Prof. Dr. İstemihan Tengiz
AKS: Revaskülarizasyon stratejileri 
Dr. Ömer Kozan
Koroner girişim planlanmasında ve hassas plak değerlendirilmesinde IVUS/OCT 
Doç. Dr. Öner Özdoğan
4 Mart 2018 Pazar
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Varyant Anginanın Tipik Bir Örneği 
Dr. Bihter Şentürk
Safen Greft Girişiminde Beklenmedik Komplikasyon: Stent Sıyrılması 
Dr. Emin Alioğlu
Paravalvüler Aort Yetmezliği 
Dr. Eyüp Avcı
TAVİ Sonrası Yüksek Transaortik Gradientin Alkol Septal Ablasyon ile Başarılı Tedavisi  
Dr. Kadir Uğur Mert
Pulmoner Artere Embolize Olan ASD Okluder Cihazının Perkutan Yolla Başarılı Bir Şekilde Çıkarılması 
Dr. Volkan Emren
© 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.