Kardiyovasküler Akademi Derneği

Dernek Hakkında

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek, Kardiyoloji ve kardiyovasküler hastalıklar alanında çalışan, değişik branşlardaki hekim ve diğer sağlık personeli arasındaki bilimsel ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, bu alanlarda çalışma platformlarını oluşturmak ve kardiyovasküler hastalar kapsamında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Kalp ve damar sağlığı alanında yapılan araştırma ve gelişmeleri izlemek; bu konuda ülkemizde yapılan çalışma ve araştırmaları teşvik etmek
  2. Kardiyoloji alanında çalışan sağlık personeline yönelik Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, internet üzerinden üyelere bilgi ve iletişim sunmaya sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
  4. Kardiyoloji alanında çalışan sağlık personeli ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek
  5. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  6. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  8. Yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler kanununun 5. Maddesine göre işbirliği yapmak
  9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  10. Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmak

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, bilimsel ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, 18 yaşını bitirmiş, Dernekler yasasına göre dernek kurucusu ve / veya üyesi olmasına mani hali bulunmayan ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyeliğe kabul

Derneğe üye olmak isteyenler bir dilekçe ve dernek üyelerinden en az 3’üne ait bir tavsiye mektubu ile dernek başkanlığına başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Kabul edilenlerin üyelik işlemi giriş ücretinin ödenmesi ile tamamlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

First slide